Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsmiljöregler för slamtömning

Fastighetsägaren ansvarar för att slamanläggningen vid den egna fastigheten kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Det innebär bland annat att se till att slang inte behöver dras mer än 10 meter.

OBS! För nya eller ombyggda anläggningar gäller alltid att  miljökontorets beslut måste följas.

Vid fastigheter där avståndet från väg till anläggning är mer än 10 meter kan fastighetsägaren skaffa slang eller anlägga väg fram till anläggningen för att tömningen ska kunna utföras på ett arbetsmiljöriktigt sätt.

För den som inte väljer att själv skaffa slang, tar vi ut en avgift för de extra åtgärder som vi måste vidta för att kunna tömma slamanläggningar som ligger mer än 10 meter från slambilens uppställningsplats.

Åtgärderna kan t.ex. handla om att två personer krävs för att dra slangen, eller att behöva använda en mindre slamkärra dragen av fyrhjulig motorcykel alternativt annan anpassad teknik för att dra slangen. 

Den extra kostnaden för slangdragning är enligt 2018 års taxa 265 kr per påbörjad 10-meters intervall från 10 meter och uppåt vid varje tömning. De kunder som redan har utfört någon åtgärd för att minska dragavståndet till max 10 meter slipper den extra kostnaden vid tömning.

Arbetsmiljöverket gick ut redan 2010 med information till Sveriges alla kommuner om att arbetsmiljökraven vid slamtömning skulle skärpas. Slamtömning är ett tungt arbete och SRV återvinning AB är ålagda att följa arbetsmiljölagstiftningen, vilket innebär att en del förändringar som påverkar våra slamtömmare även påverkar dig som kund.

Vi har därför inlett en kartläggning av slamanläggningar, den kringliggande miljön, under vilka omständigheterna som slamtömning sker så att allt förhåller sig inom ramarna för Arbetsmiljöverkets regelverk.

Här är Arbetsmiljöverkets förändringar i slamtömningens utförande:

 • Slangdragning vid slamtömning är tungt och kräver dragkrafter högt över de nivåer som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Långa dragsträckor med slang och/eller slangdragning i lutande terräng kan därför ordnas med lös eller nergrävd slang/sugledning som kan kopplas på vid hämtning. Tillkopplingen ska kunna ske i anslutning till hämtningsfordonets angöringsplats. Detta för att slippa tilläggsavgift för slangdragning.
 • Vid lyft av brunnslock gäller max 15 kg som vikt på locket.
 • Slambilen får inte skapa fara i trafiken när den står uppställd för slamsugning. Fordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva. Chauffören ska inte riskera att bli påkörd. Vid arbete inom fastigheten ska chauffören inte utsättas eller utgöra fara för andra eller sig själv t.ex. vid tömning i källare, trånga utrymmen m.m. Hänvisning: www.trafikverket.se och www.transportstyrelsen.se
 • Transportvägen ska ha en bredd på minst 3,5 meter och nedhängande grenar och buskar ska beskäras så att fri sikt finns. Även på privat mark måste det finnas utrymme för bilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan att behöva backa annat än vid vändning. Vägen ska även vara dimensionerad för hämtningsfordonet, som kan väga upp till 26 ton.

För ytterligare information

Se Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

Tekniska krav

Slang

Om man väljer att skaffa en egen slang för att slippa avgifter för slangdragning ska slangen vara vakuumbeständig sugslang, dimension 3 tum (76mm invändigt). För att slangen inte ska ta skada bör den rullas ihop och förvaras skyddat från solljus. För att förhindra lukt eller att djur tar sig in i slangen finns det tillhörande lock att sätta i slangens ändar.

En slang kan även grävas ner i marken, dock bör man kolla med tillverkaren att slangen inte tar skada av detta. Det är viktigt att det finns tillräckligt med slanglängd för att chauffören ska kunna nå ner i botten på anläggningen vid tömning, detta  gäller slamavskiljare och anläggningar utan snabbkoppling. 

Rör

Rörsystemet ska vara vakuumbeständigt . Lämplig dimension är 3 tum, men om avståndet är långt, 80 meter eller mer, behöver rörets dimension vara 4 tum. Tänk på att undvika svackor i rörledningen, detta för att det inte ska bli slam kvar i rörsystemet  som på vintern kan frysa till is med stopp som resultat. Placera röret gärna i lätt lutning.

Kopplingar

Alla extra slangar och rörsystem måste ha en kardankoppling modell 42 KMS för att kunna kopplast till lastbilen,.

För slutna tankar eller ändar på slang/rörsystem där en extra slang ska kopplas på för att nå ned i botten på anläggningen krävs en kardankoppling modell 42 KVS.

Leverantörer av utrustning

Utrustning kan köpas av valfri leverantör, var noga med att utrustningen blir korrekt. SRVs entreprenör är en av möjliga leverantörer.

För att hitta lämplig teknisk lösning kan valfri konsult kontaktas. Även SRVs miljötekniker kan vara behjälplig.

 

Gäller detta bara för södertörn?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller i hela Sverige och i samtliga kommuner. SRV återvinning ansvar för arbetet på Södertörn.

Varför kommer de här arbetsmiljökraven för slamtömning av enskilt avlopp nu, kan inte slambilschaufförerna fortsätta som de alltid gjort?

Precis som i alla myndigheter och företag sker ett förbättringsarbete löpande. Nya rapporter och rön leder till nya regler. Då skador orsakade av arbetsmiljöbrister först blir synliga efter en längre tids arbete uppdateras arbetsmiljöreglerna ständigt.  Det är viktigt att du som fastighetsägare tänker på följande:

 

 • Fastigheten måste vara väl utmärkt med vägnummer eller fastighetsnummer.
 • Anläggning och vägen från lastbilens uppställningsplats till anläggningen måste vara väl utmärkt så att man utan problem kan finna anläggningen(beställ flaggor på denna länk t.ex.).
 • Egen slang/sugledning ska vara utlagd av fastighetsägaren innan tömning. Slang måste vara utmärkt med flagga så chauffören enkelt kan hitta anslutningspunkt.
 • Anläggningens lock måste vara lätt att få upp, bultar, skruvar, lås samt likande saker ska av fastighetsägaren avlägsnas från anliggningen innan tömning. Vid snö måste locket vara framskottat och ej fastfruset.
 • Överfyllnadslarm som är kopplade till anläggningen ska av fastighetsägaren avlägsnas så att dessa inte kan ta skada vi tömning.
 • Den väg som chauffören lägger ut slangen på mellan lastbilen och anläggningen ska vara fri från hinder som t.ex., staket, murar, planteringar, fordon mm. Detta för att minska risken för skador. Viktigt att tänka på är att slangen kan röra på sig vid tömning.
 • Buskar och sly måste tas bort så chauffören kan arbeta runt anläggningen utan att få dessa i ansiktet.
 • Vintertid måste fastighetsägaren tänka på att infarten är plogad och sandad. Vägen från lastbilens uppställning till anläggningen måste även den vara snöröjd och sandad om så krävs. Tänk på att kontrollera så inte locket frusit fast. Viktigt är också att, inför tömning, se till att tillfartsvägen till fastigheten är farbar för slamtömnings fordon. Om så inte är fallet kontakta din vägförening eller kommun.
 • Infarten till fastigheten måste vara fri från grenar och hinder 3,5 meter på höjden samt 3,5 meter på bredden. Infartsvägen måste även vara väl synlig och inte täckas av högt gräs eller liknande.
 • Tänk på att kontakta oss innan ombyggnation sker, om detta kan medföra en förändring av framkomligheten. En försämring av anläggningens tillgänglighet är aldrig acceptabel utan att man först rådfrågar SRV.
 • Ur trafiksäkerhetssynpunkt får ej tömningsfordonet placeras på ett sådant sätt att det medför fara för våra chaufförer samt andra trafikanter. Därför måste slam anläggningarna placeras på ett sådant sätt att ingen fara kan uppstå.
 • Töm i god tid innan det rinner över. Överträdelser rapporters till miljökontoren. 

Om brister i punkterna ovan gör så att hämtning ej går att utföra , kommer en framkörningsavgift tas ut även för ej utförd tömning.