SRV använder cookies (kakor) för att se till att du får så bra service som möjligt på srvatervinning.se. Om du forsätter att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies. Klicka här för att läsa mer om cookies.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får in.

Hittar du inte svar på det du söker är du välkommen att kontakta kundservice på 0200-26 46 00 eller kundservice@srvatervinning.se

Hur mycket kostar hämtningen av grovavfall vid tomtgränsen?

Du kan beställa hämtning av ditt grovavfall vid tomtgränsen när som helst. SRV hämtar avfallet mot en avgift per kubikmeter priser hittar du i vår taxa för enbostadshus under tilläggstjänster/hämtning av lössopor här

Du kan även köpa vår storsäck för blandat avfall eller hyra en container för dina grovsopor.

Köp vår storsäck
Hyr din container här

Var ska kärlet stå?

Där du känner att du har plats, bara du rullar fram det till vägen när det är dags för tömning. 

Kärlet skall stå vid körbar väg för sopbilen max 1,5 meter från vägen med handtaget mot tomten senast klockan 06.00 hämtdagen. Det ska också vara 50 cm mellan ditt kärl för restavfall och matavfallskärlet.

Vad har jag som kund för ansvar?

 • Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insam­ling och behandling av avfallet.
 • Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter.
 • Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV återvinning AB i form av en årsfaktura i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV återvinning AB.
 • Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhål­landena förändras.
 • Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller plats som kommunen anvisat, på det sätt som SRV anvisat. Avfallsbehållaren får inte vara fyllt mer än att det är lätt att tillsluta.
 • Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplat­sen för avfallsbehållaren framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.
 • Det är fastighetsägarens ansvar att paketera avfallet på ett sådant sätt att tömningen av kärlen fungerar tillfredställande även på vintern, t ex genom att ta loss eventuellt fastfrusna sopor. 
 • Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka

Tidsbestämt uppehåll

Om du under en längre tid än tre månader inte använder ditt hus kan du begära uppehåll i sophämtningen. Detta gör du hos miljökontoret i din hemkommun.

Vill du ha uppehåll i hämtning tar du kontakt med din kommun – för säsongshämtning senast 15 april. 
Hitta din blankett härlänk till annan webbplats

Varför inför ni felsorteringsavgift?

Vi har en miljöstyrande taxa. Det innebär att du som valt abonnemang matavfallssortering får en lägre taxa som tack för att du ger vår miljö och vårt klimat en skjuts i rätt riktning. Tillsammans med dig kan vi minska utsläppen av koldioxid i atmosfären samt minska beroendet av konstgödsel inom jordbruket.

Genom att välja matavfallssortering ingår du en överenskommelse med SRV återvinning och din kommun om att sortera ut matavfall. Det betyder att du som kund åtar dig visst ansvar att faktiskt använda det bruna kärlet och sortera matavfall då din miljöinsats ger dig en lägre taxa.

När annat än matavfall hamnar i det bruna kärlet riskerar det förstöra ett helt lass med korrekt sorterat matavfall. Detta drabbar dig som sköter din matavfallssortering då det kan tillintetgöra miljöinsatsen samt tvinga oss till en större höjning av taxan. Därför har vi tillsammans med din kommun beslutat att införa en felsorteringsavgift för att säkra kvalitén på matavfallet.

Vad ligger felsorteringsavgiften på?

Felsorteringsavgiften ligger på 500 kr per tillfälle och kärl. 

Hur vet ni om jag sorterar rätt eller inte?

Matavfallssortering i brunt kärl

Vi har en kamera vid tippfickan där det sorterade avfallet trillar ner i respektive fack i bilen. Det ger chauffören möjlighet att se om det är annat än matavfall i det bruna kärlet.

Sorterahemma
Sophämtningen sker manuellt så chauffören ser om avfallet är korrekt sorterad eller ej.

Får jag felsorteringsavgift direkt något är felsorterat?

Det händer att man glömmer dra fram kärl eller kanske lägger en felaktig påse i sitt kärl och alla kan göra misstag ibland. Vi vill först och främst se en bättring hos de kunder där vi upplever att det är återkommande problem. Innan du får en felsorteringsavgift får du hem ett brev om att vi önskar se en förbättring. Anser vi att det efter en tid inte skett en förändring så blir det först då aktuellt med en felsorteringsavgift. 

Vad räknas som felsortering?

När annat än matavfall ligger i det bruna kärlet eller facket för matavfall samt när matavfallskärl inte används alls. Andra påsar än den bruna papperspåsen får ej heller användas. 

Vilka får betala felsorteringsavgiften?

De som återkommande har felsorterat matavfall samt de som inte använder sitt matavfallskärl överhuvudtaget.

Jag har glömt dra fram kärlen/varit bortrest

Jag har glömt dra fram kärlen inför tömning
Om du vid enstaka tillfällen glömmer att dra fram båda kärlen kan du beställa en extra tömning på vår hemsida. Skulle det dock vara så att enbart det bruna kärlet saknas vid återkommande tillfällen meddelar vi dig som kund att om vi inte ser en bättring så kommer det leda till du blir tvungen att betala felsorteringsavgift.

Bortrest
Om kärlen inte står framrullade vid enstaka tillfällen vid varje tömning utfärdar vi ingen felsorteringsavgift. Vi utgår då ifrån att du antingen glömt att dra fram kärlen inför tömningstillfället eller att du är bortrest. Står dina kärl permanent vid farbar väg kan vi notera om det ligger restavfall i det gröna kärlet men inte något matavfall i det bruna.

Jag har det bruna kärlet men komposterar allt mitt matavfall

Att kompostera sitt matavfall är också en form av matavfallssortering. Du som komposterar ditt matavfall måste dock ha en kompost godkänd av din kommun för att ha rätt till den lägre taxan. 

Jag har inget matavfall

Anser du dig inte ha något matavfall så är det vårt abonnemang osorterat som är det enda alternativet vi kan erbjuda dig. Matavfallet som vi samlar in och producerar biogas och biogödsel av är det som ger en rätt till den lägre avfallstaxan. Alternativt att du har en av kommunen godkänd kompost. För att få din kompost godkänd kontaktar du miljökontoret i din kommun. 

Hur ofta kan jag få en felsorteringsavgift?

Om vi inte ser en bättring efter att vi meddelat dig som kund att vi ser brister i din sortering så får du en felsorteringsavgift varje gång det är felsorterat eller som kärlet inte är framställt.

Hur får jag min felsorteringsavgift?

Felsorteringsavgiften faktureras separat, den kommer alltså inte på din kvartalsfaktura. 

Jag har en avfallskvarn

SRV och våra ägarkommuner arbetar för att minska matsvinnet samt för att öka återvinningen av matrester. Matresterna används till produktion av biogas och biogödsel. Ett annat sätt att återvinna matresterna är i en godkänd kompost. Det är din hemkommun som ger tillstånd till kompostering. Information om kompostering hittar du på din kommuns hemsida.

Vi erbjuder ett antal möjligheter för hushåll i enbostadshus att källsortera matavfallet. Sorteringen kan ske genom att du:

 • kompletterar ditt gröna osorterade kärl med ett brunt kärl för matavfall. Abonnemanget heter "källsortering av Matavfall",
 • abonnerar på vår tjänst "Sorterahemma",
 • eller att du använder en, av kommunen, godkänd kompost.

Om ditt hushåll väljer något av dessa alternativ får ni en lägre avfallstaxa. Det beror på att SRV har en miljöstyrande avfallstaxa.

Om ditt hushåll har en avfallskvarn ger det inte en lägre taxa eftersom ambitionen är att matavfallet ska återvinnas. 

Vad är en e-faktura eller elektronisk faktura?

En elektronisk faktura är ett alternativ till den vanliga pappersfakturan. E-fakturan går elektroniskt direkt till din internet-bank. Eftersom all information finns på fakturan behöver du inte knappa in några uppgifter själv. Kontrollera bara uppgifterna och godkänn fakturan.

Vad är autogiro?

Med autogiro dras betalningen automatiskt från angivet konto på förfallodagen. 

För att bli ansluten till autogiro behöver du underteckna ett medgivande som ger SRV återvinning AB fullmakt att dra pengar från det konto du har angivit.

Kan jag betala via e-faktura eller autogiro?

Ja. Vi har erbjudit e-faktura sedan en lång tid tillbaka och med start 1 januari 2020 har du även möjlighet att genom din internetbank anmäla att du önskar betala dina SRV-fakturor via autogiro.
Mer information om hur du går tillväga hittar du på din internetbank. Det enda du behöver ha tillhanda är ditt kundnummer som du hittar på din faktura.

Hur anmäler jag mig till e-faktura eller autogiro?

Via din internet-bank. Tillvägagångssättet varierar mellan olika banker. Gå in på e-faktura eller autogiro på internet-banken så hittar du förmodligen instruktioner där. Ofta ligger företagen som erbjuder e-faktura och autogiro listade.

Du väljer vilket företag du vill ha e-fakturor från och fyller i anmälan.
När du anmäler dig till SRV återvinning måste du ha ditt SRV-kundnummer tillgängligt, det hittar du på din faktura.

Vad är farligt avfall?

Brandfarligt, frätande, giftigt och hälsoskadligt är exempel på egenskaper som gör att en del ämnen klassas som farligt avfall, när det är dags att göra sig av med dem.

Tänk på att även tömda, ej rengjorda kemikalie-förpackningar samt kemikalieförorenade trasor och trassel i många fall är farligt avfall.

Varför anses det vara farligt?

Produkterna innehåller ämnen med farliga egenskaper, som kan påverka människor, djur och miljö negativt både akut och på lång sikt. De kan till exempel vara cancerframkallande, explosiva eller farliga på annat sätt.

Varför ska farligt avfall hanteras separat?

Farligt avfall måste tas omhand separat för att kunna behandlas och oskadliggöras på ett säkert sätt, så att avfallet inte skadar miljö, människor och djur. Produkterna får inte hamna bland de vanliga soporna eller spolas ner i avloppet, för då kommer de oss och miljön till skada. Målet är att allt farligt avfall ska plockas bort från kretsloppet.

Hur gör jag med mitt farliga avfall?

Blanda inte ihop olika sorters farliga avfall i samma förpackning. Förpacka det väl och använd helst originalförpackningen. I annat fall märker du upp förpackningen tydligt med aktuellt innehåll. Det är önskvärt att förpackningen är hel och ren. Om förpackningen saknar lock kan den till exempel placeras i en tät större förpackning med lock. Plasta in vid behov. Lämna in det farliga avfallet till kommunens mottagningsställen. Om du inte vet vad det är för avfall, märk förpackningen med ett frågetecken.

Var kan jag lämna mitt farliga avfall?

Du kan alltid lämna farligt avfall på våra återvinningscentraler eller till vår mobila miljöstation.

Vad händer sen?

På återvinningscentralen tar vi emot det farliga avfallet. På vår avdelning för farligt avfall sorterar och packar vi sedan de olika typerna av farligt avfall i särskilda emballage. Därefter skickar vi det vidare till företag som har tillstånd att behandla, destruera eller slutligt förvara farligt avfall.

Vad ska jag göra med mitt gamla kylskåp/frys?

Gamla kylar och frysar innehåller freon som kan ge skador på ozonskiktet om det läcker ut. Därför finns särskilda bestämmelser för hur de ska hanteras.Bor du i villa, radhus eller fritidshus ingår hämtning (vid närmast körbara väg), transport och behandling av uttjänt kyl och frys i sophämtningsavgiften.Bor du i lägenhet kontakta fastighetsägaren. Behandling av kyl och frys ingår som en del av hyran men inte transporten.Vill du beställa hämtning kan du enkelt göra det här på webben. Du kan även ringa kundservice 0200-26 46 00.

Vad händer sedan?

Kylsystemen töms på freon, ur isoleringen utvinns CFC och kompressoroljan töms. Det farliga avfallet behandlas i speciella anläggningar. Metallen återvinns som metallskrot och plasten återvinns genom energiutvinning.

Varför ett system med passerkort?

Att vara tillgängliga bara för boende i kommunen leder i förlängningen till mindre mängder avfall på återvinningscentralerna. Det ger lägre kostnader för behandling och transport, vilket gör att vi kan hålla nere sophämtningstaxan för våra kommuninvånare.

På vilka återvinningscentraler gäller kortet?

Passerkortet gäller på alla våra åtta återvinningscentraler. Öppettider och adresser till återvinningscentralerna hittar du under "här slänger du dina sopor".

Vilka får passerkort?

Alla boende i våra ägarkommuner, även fritidshusboende, ska kunna komma in på återvinningscentralerna. Bor du i villa eller har fritidshus får du automatiskt ditt passerkort hemskickat i brevlådan. Tillsammans med kortet får du även ett informationsbrev.

Bor du i lägenhet delar din fastighetsägare ut en folder till dig i brevlådan. I foldern finns information om passerkort och en anmälningsdel som du kan skicka in till oss för att få ett kort. Det går även bra att anmäla sig här på vår hemsida.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt passerkort?

Beställer du ett nytt passerkort, oavsett om du haft ett tidigare eller om det är ditt första, tar det upp till 2 veckor innan det landar i din brevlåda.

Hur ska icke svenskspråkiga förstå?

Dessvärre har vi inte någon information på andra språk än svenska i dagsläget, undantaget webben.

Vad händer om man inte har med sig sitt kort?

För att komma in på återvinningscentralen måste du ha med dig ditt passerkort.

Vad händer om kortet tappas bort eller går sönder?

Varje hushåll får ett passerkort av oss. Skulle kortet gå sönder eller förkomma tar vi ut en avgift. Du kan beställa ett nytt passerkort här

Hur hanterar vi kunduppgifterna?

Kunduppgifter som finns digitalt i systemet är: kundnummer, namn, adress och kortnummer.

Om du flyttar?

Kontakta oss på kundservice så avregistrerar vi ditt kort. Därefter kan du klippa sönder kortet och slänga det. Flyttar du till ny adress inom våra kommuner – Haninge, Huddinge, Botkyrka, Salem eller Nynäshamn – ordnar vi ett nytt kort till dig och skickar hem det. Flyttar du från en villa behöver vi uppgifter på den nye ägaren för att kunna skicka ut kort till denne.

Hur mycket kostar hämtningen av grovavfall vid tomtgränsen?

Du kan beställa hämtning av ditt grovavfall vid tomtgränsen när som helst. SRV hämtar avfallet mot en avgift per kubikmeter priser hittar du i vår taxa för enbostadshus under tilläggstjänster/hämtning av lössopor här

Du kan även köpa vår storsäck för blandat avfall eller hyra en container för dina grovsopor.

Köp vår storsäck
Hyr din container här

Vad kan jag lämna på återvinningscentralen (ÅVC)?

På återvinningscentralerna lämnar du grovsopor och farligt avfall, det vill säga skrymmande eller farligt avfall som inte ska slängas i rullkärlet eller soppåsen hemma. Möbler, vitvaror, virke, trädgårdsavfall, elektronikskrot, färgrester och lösningsmedel är några exempel.

Information för företagskunder sm vill lämna avfall på återvinningscentralen hittar du här

Vem kan lämna avfall på ÅVC?

Alla hushåll i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner är välkomna att gratis lämna sitt grovavfall på SRV:s återvinningscentraler. Glöm bara inte ditt passerkort.

Företag kan köpa passerkort laddat med tio besök.
Köp företagskort här

Företag får inte lämna farligt avfall eller elektronik på våra återvinningscentraler utan hänvisas till vår anläggning för
farligt avfall på Gladölänk till annan webbplats

Var hittar man den mobila ÅVC:n?

Mobila ÅVC:n kommer till skärgården en gång på våren och en gång på hösten och lägger till vid ett stort antal skärgårdsöar/platser. Se var och när de mobila ÅVC:erna lägger till

Hur stor är säcken?

Cirka 1 kubik = 1000 liter. Säcken får inte fyllas över kant och inte överskrida 1000 kilo. Vi har endast en storlek på säck.

Vad är storsäck?

En plastsäck på cirka 1000 liter som du köper av SRV och fyller med osorterat tillåtet avfall, max 1000 kg. När säcken är full beställer du hämtning från SRV. Du betalar separat för säcken och separat för hämtning med kranbil (transport och behandling). Se närmare information om priser och villkor.

När kan jag använda storsäcken?

Storsäcken är en smidig lösning i samband med flyttstädning, storstädning av förråd och garage, vid om- och tillbyggnationer, vid trädgårdsarbete eller vid samfälligheternas vår- och höststädningar med mera. Säcken är ett alternativ eller komplement till att hyra container.

Var köper jag storsäcken?

Via vår Kundservice kan du beställa säcken och få den levererad hem till dig inom tre arbetsdagar. Du betalar via faktura, betalningsvillkor 30 dagar. Beställ via hemsidan, www.srvatervinning.se eller ring Kundservice telefon 0200-26 46 00.

Blir det billigare om jag köper fler säckar?

Själva säcken har samma styckpris upp till tio säckar, fler än tio säckar offereras. Hämtpriset är lägre för varje säck utöver den första.

Var levereras storsäcken?

När du beställer via hemsidan eller kundservice levererar vi säcken till din fastighet i kommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Obs! Enbart till fastigheter med fast landförbindelse.

Måste jag vara hemma när storsäcken levereras?

Nej, Storsäcken levererar vi intill ditt sopkärl på tomten och kopia på leveransordern lägger vi i din brevlåda.

Vilket material är säcken gjord av?

Säcken är gjord av plast som efter användning går till plaståtervinning.

Finns det någon instruktion om storsäcken och hämtning?

I en plastficka på Storsäcken finns information om vad du får lägga i säcken, hur den ska placeras inför hämtning samt uppgifter du behöver för att beställa hämtning.

Vilket avfall får jag lämna i storsäcken?

Osorterat avfall = betong, brännbart, elkabel, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, kakel, metaller, papper, plast, porslin, presenning, skrot, speglar, spånskivor, sten, tegel, telekabel, textilier, trä, trädgårdsavfall, wellpapp.

Vad får jag inte lämna i storsäcken?

Brännbart hushållsavfall, asbest, farligt avfall eller elektronik. Ring oss för särskild beställning.

Vad händer om fel avfall hamnar i storsäcken?

Du får en tilläggsfaktura.

Hur ska säcken placeras?

Vi hämtar säcken med kranbil. Säcken får stå max 5 meter från körbar väg med fri höjd för lyftkran 4,5 meter. Vägen ska vara framkomlig för stor lastbil, det vill säga 3 meter bred. Vid hämtningsplatsen ska finnas möjlighet att vända. Vi hämtar i kommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Fast landförbindelse är en förutsättning.

Vad händer om säcken är felplacerad?

Säg till när du beställer hämtning om du vet att placeringen avviker. Då kan vi avgöra om vi har möjlighet att hämta den med annat fordon. Priset blir då ett annat.

Hur får jag säcken hämtad?

Ring Kundservice på telefon 0200-26 46 00 eller faxa din beställning till 08-608 90 55. Du kan också beställa hämtning här via hemsidan.Hämtningen kommer att ske inom 5 arbetsdagar. Vi hämtar säcken med kranbil.

Måste jag vara hemma när ni hämtar storsäcken?

Nej, beskriv bara tydligt var säcken står vid beställningen. Vi lägger kopia på hämtningsordern i din brevlåda.

Betalar jag för avfallets vikt?

Nej, säcken har ett pris oavsett vikt. Priset blir billigare ju fler säckar SRV hämtar på samma adress vid samma tillfälle.

Vad händer med storsäcken efter hämtning?

Den transporteras till vår återvinningsanläggning Sofielund, där avfallet kontrolleras och sorteras för återvinning.

Kan jag använda storsäcken fler gånger?

Nej. Säcken sprättas upp vid tömning och går därefter till plaståtervinning.

Vad kan jag lämna på återvinningsstationen?

Returpapper, småbatterier och alla förpackningar av: färgat och ofärgat glas (flaskor och burkar);hårdplast (ketchup- och shampoflaskor, flaskkorkar och glasslådor)mjukplast (brödpåsar, frigoliten som ex kött är förpackat på)metall (konservburkar, kapsylter, tuber)papper (mjölk-, juice- och pastaförpackningar, ägg- och små wellkartonger)

Varför ska vi sortera ut förpackningar?

Återvinning av förpackningar, tidningar och glasflaskor är miljömässigt bra, eftersom det sparar både energi och material. Förpackningsåtervinningen styrs av lagen om producentansvar, det vill säga att producenterna tar sitt ansvar för förpackningen även efter att konsumenterna förbrukat varan. Lagen syftar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att sortera ut och återvinna förpackningar, returglas och tidningar.

Vem bestämmer vilka slags förpackningar som ska lämnas på återvinningsstationen?

Återvinningsstationerna ägs av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). FTI är det företag som ansvarar för att producentansvaret efterlevs, det vill säga att producenterna tar sitt ansvar för förpackningarna efter det att konsumenterna förbrukat varan. Vilka förpackningar som ska samlas in bestämmer FTI. SRV har i uppdrag att tömma glasbehållarna och städa återvinningsstationerna. Andra entreprenörer tömmer övriga kärl.OBS! För synpunkter vad gäller städning och övrig skötsel av återvinningsstationerna var vänlig kontakta FTI AB

Var finns återvinningsstationerna?

Där många människor rör sig, till exempel i bostadsområden, vid busshållsplatser, affärer, köpcentra eller stora parkeringsplatser. Dessutom finns det en återvinningsstation på SRVs samtliga nio varje återvinningscentraler. På Södertörn finns cirka 215 återvinningsstationer, det är ungefär en station per 800 invånare. Rekommendationen är 1 200 personer per station.Hitta en återvinningsstation nära dig på FTI:S hemsida

Varför är behållarna ibland fulla?

Behållarna töms i regel ett par gånger i veckan. Intervallet bestäms utifrån hur många människor som bor i området och hur mycket material som lämnas i containrarna. Märker vi att containrarna vid en viss station ofta fylls snabbt, utökar vi antalet tömningar.

Varför är det skräpigt runt vissa återvinningsstationer?

SRV städar i regel återvinningsstationerna två till tre gånger i veckan, men ibland blir det skräpigt ändå. Det händer att sopor som inte hör hemma på återvinningsstationen läggs där trots allt, till exempel TV-apparater, soppåsar och däck. Det är ett stort problem för oss eftersom sopbilarna som tömmer behållarna inte kan ta med annat avfall än förpackningarna och returpappret.

Bidrar inte faktumet att många privatkunder tar bilen till ÅVS till växthuseffekten?

Återvinningsstationerna placeras i närheten av affärer, centrum eller ställen dit människor oftast tar bilen. Möjligheten att lämna sina förpackningar, returpapper och returglas samtidigt som man handlar finns, sedan får var och en bestämma om man vill samordna besök på återvinningsstationen med andra ärenden. Vi har även tilläggstjänsten Sorterahemma för villahushåll.

Anmäla ägarbyte

Som villa- och radhusägare måste du enligt lag ha sophämtning. Om du säljer ditt hus överlåter du ditt sophämtningsabonnemang på den nya ägaren genom att anmäla ägarbyte till oss.

Jag har byggt en ny fastighet

Har du byggt nytt på Södertörn? Som villa- och radhusägare måste du enligt lag ha sophämtning. Registrera din nya fastighet under "Ägarbyte/ny fastighet".

Jag har fått ett brev om för tungt lock. Vad gör jag?

Brunnslocken får inte väga mer än 15 kilo. Ett nytt lock kan du enkelt köpa via nätet (sök på brunnslock slamanläggning) eller i butik med inriktning avlopp.

Hur vet jag att min brunn/tank är full?

Du kan skaffa ett larm som talar om när tanken blir full. Ett annat är att stoppa ner en stör eller pinne för att ha koll på nivån i tanken. När tanken börjar bli full kan det även gurgla från t ex diskho eller avlopp när man spolar.

Vem bestämmer hur min anläggning ska fungera och hur den ska byggas?

Miljökontoret i din kommun. Kontakta dem för mer information.

Här hittar du respektive kommuns miljökontorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ofta måste jag ha slamtömning?

Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende.

Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas minst två gånger per år vid permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus. Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt (BDT) ska hämtas minst en gång vartannat år.

Kraven finns i Renhållningsordningen och det är miljökontoret i din kommun som beslutar kring ev avvikelser.

När kommer slambilen och tömmer?

Slambilen kommer och tömmer efter det schema som är avtalat med respektive fastighetsägare. Vi har även möjlighet att komma och tömma med kort varsel om det skulle behövas.

Kan jag själv bestämma när min brunn/tank/avskiljare ska tömmas?

De flesta av våra kunder har en Ekonomitömning. Det innebär att vi tömmer två gånger per år. Tömning sker under en tvåveckorsperiod som vi har aviserat i förväg. Vi kan tyvärr inte informera om vilken dag vi kommer.

Om du vill välja själv när du vill ha anläggningen tömd, väljer du vår tjänst Avtalad tömning, vilket innebär att du bokar tömning en speciell dag. Du kan dock aldrig välja att ha färre tömningar än vad som är minimikravet för olika typer av anläggningar och boende.

Kan jag beställa extra slamtömningar?

Ja, det går bra. Mejla via beställningsformulär på vår hemsida eller ring vår kundservice, 0200-26 46 00. Finns det behov av akut slamtömning på kväll eller helg, kan du ringa oss för jourtömning. Denna typ av tömning är dock betydligt dyrare.

Jourtelefon för slamtömning: 072-194 54 86

Det är vatten kvar i brunn/tank efter tömning. Har ni inte tömt?

När vi tömmer en anläggning blir det alltid lite vatten kvar på botten i brunnen beroende på hur den är konstruerad, men vi ser alltid till att få med oss slammet. När chauffören har tömt rinner det som sitter på väggarna ner i tanken och lägger sig på botten, vilket kan göra att det ser ut som att det inte är tömt.

Vad behöver jag göra för att slambilen ska komma fram?

Infarter och uppställningsplats ska vara framkomliga för slambilen. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och erbjuda utrymme för bilen att vända. Det ska vara fritt från sly, grenar och buskar, och eventuella lås ska vara öppna/ borttagna.

Vintertid behöver vägen fram till anläggningen skottas. Meddela oss om det inte går att köra på vägen i ditt område. Avgift tas ut om tömning inte kan göras.

Hur märker jag upp brunnen så slamhämtaren ser den om jag inte är hemma?

Använd gärna en vimpel som du kan beställa kostnadsfritt hos vår kundservice. Eller markera tydligt med valfri markering/flagga. Märk gärna vimpeln med adress och fastighetsbeteckning om det ligger fler anläggningar i närheten.

Hur långt når slangen på bilen?

Enligt de nya arbetsmiljöreglerna ska chaufförerna inte dra slang längre än 10 meter. Vi har därför infört en taxa per påbörjade 10 meter slangdragning utöver detta. För att undvika extra kostnad för slangdragning. kan du som kund dra en sugslang från slamanläggningen till slambilens uppställningsplats.

För uppdaterade priser titta i taxan

Vad är en bomkörning?

Om vi inte hittar slamanläggningen eller om det finns hinder i vägen för slambil/slang blir det en så kallad bomkörning. Det gäller även om det inte är sandat och skottat så att vi kommer fram eller om locket är fastfruset eller om snabbkopplingen är fastfrusen. Vi tar ut en avgift för att vi varit på platsen, en framkörningsavgift.

Viktigt att tänka på inför slamtömning

 • Se till att vägnummer, fastighetsbeteckning och gärna ditt namn syns tydligt.
 • Se till att anläggningens lock och/eller manlucka samt snabbkoppling är frilagda och lättåtkomliga samt att locket inte är fastfruset.
 • Elstängsel måste vara avstängda. Husdjur (hund, häst) måste hållas kopplade eller inomhus.
 • Har ni egen sugslang ska den vara utlagd i hela sin längd mellan anläggning och slambilens uppställningsplats.

 • Skotta och sanda på vintern. Kontrollera att snabbkopplingen inte har frusit och meddela oss om så är fallet. Vid frusen snabbkoppling, har vi inte möjlighet att tömma.
 • Har du ett vakuumsystem, tänk på att vakuumet måste stängas av före tömning.
 • Minireningsverk ska ha tömningsinstruktioner på svenska i locket.
 • Tömning av tanken sker mellan 06.00-15.00.

Vad innebär ekonomitömning?

Ekonomitömningar är schemalagda

 • Sker i varje område 2 gånger/år.
 • Tömningen sker under en 14 dagarsperiod. Vi kan tyvärr inte informera om vilken dag vi kommer. Tömning sker någon dag under de 14 dagarna vi har aviserat.
 • Kundservice kan inte säga vilken dag SRV kommer under denna 14 dagarsperiod.
 • Dessa tömningar är ”låsta” i området, men ej låsta för dig som kund (du kan ändra dessa till avtalade om du vill veta vilken dag/vecka vi kommer).
 • Ekonomitömningen/tömningarna ligger sedan på ett ”rullande” schema tills dess att du som kund meddelar oss någon förändring.

Vad innebär avtalad tömning?

Avtalade tömningar är schemalagda.

 • Då väljer du som kund själv vilka veckor och med vilken intervall du vill ha din tömning (vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser).
 • Avtalade tömningar 

  sker en specifik dag då bilen kör i området.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort

Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
Onsdag: Huddinge
Torsdag: Nynäshamn och Hemfosa
Fredag: Muskö

 • Avtalade tömningar ligger sedan på ett ”rullande” schema tills dess att du som kund meddelar oss någon förändring.
 • Kom ihåg att finnas tillgänglig på telefon under den tömningsdagen.
 • Vi tar ut en framkörningsavgift även om slamtömning ej utförts (tex. på grund av hinder i vägen eller ej utmärkt slamtank, fastfruset lock, frusen sanbbkoppling)

Vad innebär extratömning?

Extratömning

Extratömning bokas hos kundservice.

 • Du ringer in när du behöver en tömning, utanför ditt ordinarieschema.
 • Denna tömning sker på den dagen vi är i din kommun/ort.
 • Kan bokas med kort varsel.

Följande dagar är vi i respektive kommun/ort

Måndag: Botkyrka, Salem och Dalarö
Tisdag: Haninge (ej Hemfosa och Muskö)
Onsdag: Huddinge
Torsdag: Nynäshamn och Hemfosa
Fredag: Muskö

Vad innebär akuttömning och jourtömning av slam?

Akuttömning av slam

Akuttömningar av slam bokas hos kundservice.

 • Kundservice kan ta emot beställningar på akuttömning av slam under ordinariearbetstid, mån-fredag.
 • Akuttömning sker inom 24 timmar från bokningstillfället.
 • Denna tömning utförs senast nästa vardag.

Jourtömning av slam

I brådskande fall som inträffar utanför kontorstid kan du beställa en jourtömning av slam som genomförs samma dag.

Jourtelefon: 072-194 54 86

Hur avbokar jag en slamtömning?

För avbokning av slamtömning gäller speciella regler. Kontakta kundservice på 0200-26 46 00.

Hur ser jag att tanken är tömd?

WC-tank

Om tanken har en manlucka (lucka på tanken) lyfter man bort luckan och tittar ner. Om tanken har ett sugrör med snabbkoppling är det lite krångligare. Då måste man ta en tunn pinne eller dylikt och använda som mätsticka. Stick ner pinnen i tanken och titta sedan på pinnen var vätskenivån i tanken står. Normalt blir det ca 5-10cm kvar i tanken efter tömning på grund av sugrörets normala avstånd från botten och det slam som runnit utefter tankväggarna.

Om det är mer än 30 cm vätska kvar i tanken är det troligtvis något fel.

Till exempel:

• Sugröret når inte tillräckligt långt ner i tanken, eller den kan vara otätt så att det kommer in luft under tömningen.

• Det kan vara läckage så att WC-tanken fylls med vatten från t ex. en läckande toalettstol eller från en spricka i tanken eller rören så att vatten rinner in från marken. – en eventuell läcka kan man ibland lyssna sig till genom att ta bort manluckan eller locket till sugrören och lyssna om det droppar i tanken.

• För att kontrollera om toalettstolen läcker kan man strö något pulveraktigt på kanterna i toaletten, då ser man om det blir rinnmärken. Man kan också titta efter krusningar på vattenytan eller stänga av vattentillförseln till toalettstolen.

WC-brunn

Titta om den tjocka slamkakan är borta. Ta en lång pinne och känn om det finns något slam i botten på 1:a kammaren, där slammet stannar först. Om det inte finns någon slamkaka och inte något bottenslam är brunnen tömd.

 • Det är helt normalt att det står vatten i brunnen efter tömning. Detta vatten kommer från eventuella spolningar i huset, från en läcka mellan brunnsringarna eller vatten som rinner tillbaka från infiltrationen.
 • Det kan även ligga lite tunt slam eller skum på vattenytan och det kommer från kanterna på brunnen eller från eventuella spolningar som hunnit utföras i toaletten.

BDT-brunn

Samma gäller här som för WC-brunnen!

Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig med beställningar.

0200-26 46 00
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15
Sommartid v. 20-35
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

kundservice@srvatervinning.se