Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biogödsel - ekobondens bästa vän

I samhället skapas hela tiden organiskt avfall från olika verksamheter. Det kan vara matrester från restauranger, processvatten från livsmedelsindustrin eller stallgödsel från djurbesättningar. Organiskt avfall är rikt på både energi och växtnäring. I en biogasanläggning övergår energin i avfallet till biogas i en process kallad rötning. Samtidigt frigörs växtnäringen i avfallet som blir växttillgängligt.

Tack vare att biogasprocessen sker i slutna rötkammare stannar växtnäringen kvar i den rötade slutprodukten som kallas biogödsel. Biogödseln separeras vid några biogasanläggningar och kan där levereras dels som fast och dels som flytande. Flytande biogödsel innehåller mer näringsämnen per kg TS än det fasta. Det fasta biogödslet innehåller å andra sidan mycket mullbildande ämnen. I stort sett all biogödsel som produceras i Sverige avsätts inom lantbruket.

Biogödseln har flera fördelar

Lantbrukarna som använder biogödsel har övervägande mycket goda erfarenheter. Biogödsel är generellt bättre än exempelvis flytgödsel när det gäller egenskaper som lukt, smittämnen och spridbarhet. Biogödseln har även utvärderats i flera fältförsök förlagda mellan Skåne och Mälardalen. Resultaten från försöken visar på en kväveeffekt på mellan 90-100 procent av mineralgödslat led. I praktisk odling har man noterat en snabbare kväveverkan av biogödsel jämfört med flytgödsel. Resultat från markbördighetsförsök pekar på att biogödsel även gynnar markens bördighet, inte minst markens mikroliv. Innehållet av växtnäringsämnen och deras inbördes förhållande varierar en del mellan biogasanläggningarna. Giva och eventuell kompletteringsgödsling ska därför beräknas utifrån växtnäringsanalyserna på biogödseln.

Tack vare de rena substraten ligger halten av olika föroreningar mycket lågt i biogödsel. Dessutom är den certifierade biogödseln garanterat fri från bakterier som till exempel Salmonella.

Biogödsel luktar betydligt mindre än exempelvis flytgödsel både vid lagring och vid spridning. Det kan vara en fördel när åkermark gränsar till bebyggelse.

Flytande biogödsel är lätt att sprida med få eller inga stopp i spridningsutrustningen. Vanligen sprids gödseln med släpslangspridare eller med myllningsaggregat. Biogödseln sprids vanligen från sådd fram till att grödan blivit ca 20 cm hög. En fördel med spridning i växande gröda är att marken bär de tunga transporterna bättre. Fast biogödsel sprids som vanlig stallgödsel.

Källa: Avfall Sverige