Google Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biogas

Biogas är det klimatneutrala drivmedel vars användning växer mest i Sverige. SRVs ägarkommuner beslutade redan 2010 att halva SRVs fordonsflotta skulle drivas med förnyelsebara bränslen 2015. Vi tog beslutet ett steg längre och vill erbjuda hela stockholmsregionen bättre tillgång till biogas.

Förbehandlingsanläggningen stod klar redan 2012 och kunde omvandla matavfallet till den slurry som är själva råvaran för biogas. Som råoljan är för bensinen kan man säga. Men vi stod fortfarande inför ett problem - vi var tvugna att transportera slurryn långa sträckor eftersom det inte finns någon biogasanläggning i närheten som kunde röta den. 

2013 skrevs därför ett avtal tillsammans med Scandinavian Biogas om att en biogasanläggning skulle byggas på vår återvinningsanläggning i Gladö kvarn. SRV stod för marken och Scandinavian Biogas för själva anläggningen. 

Nu när biogasanläggningen är klar kan vi erbjuda närproducerad biogas till hela regionen.

Anläggningen drivs helt av Scandinavian Biogas.

Biogas är det renaste bränslet på marknaden och har potential att ersätta en stor del av den fossila drivmedelsanvändningen.

I Sverige är vi världsledande på att använda biogas som drivmedel. Dessa kunskaper vill vi sprida så att alla städer och alla länder får möjlighet att bidra till en bättre global miljö genom ett bättre utnyttjande av befintliga resurser och minskade växthusgasutsläpp. Biogas ger också betydligt lägre utsläpp av giftiga kolväten, kväveoxider och sotpartiklar än bensin och diesel.

Världens totala energianvändningen ökar. Allt eftersom fler grupper av människor får det bättre ökar konsumtionen och därmed även det avfall som produceras. Biogasproduktion innebär att organiskt avfall kan återanvändas och bli en resurs genom att omvandlas till förnybar energi.

Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material genom rötning och kan produceras från avfall, restprodukter, energigrödor och skogsmaterial. Ofta används slam från avloppsreningsverk, matavfall från restauranger och hushåll samt restprodukter från etanol- produktion, jordbruket och livsmedelsindustrin. Utöver biogas genererar processen en näringsrik rest som i många fall kan användas som gödningsmedel.

Miljönyttan vid produktion av biogas kan enkelt sägas bero av typ av substrat, typ av förbehandling och hur väl det organiska materialet utnyttjas i processen. Att röta avfall för biogasproduktion innebär ett bättre utnyttjande av redan använda resurser medan man från restprodukter, energigrödor och skogsmaterial med rätt förutsättningar kan producera förnybart bränsle. Rötning av biogas kan i många fall också innebära minskade föroreningar.

 

Allt matavfall som vi samlar in transporteras till en förbehandlinganläggning på SRVs återvinningsanläggning Sofielund. Där finfördelas matavfallet och blandas med vatten. Det blir en flytande röra som kallas för slurry. Denna slurry är råvaran för biogas. Man kan säga att slurry är för biogas vad råolja är för bensin. Slurryn pumpas över till Scandinavian Biogas biogasanläggning precis brevid där den rötas i stora tankar. Under rötningsprocessen bildas biogas som kan fungera som ett klimatneutral bränsle för bilar, bussar och andra fordon. Det som blir över när biogasen utvunnits används som biogödsel av eko-bönder! Läs mer om biogödsel här

bild: Scandinavian biogas

  • Om allt matavfall i Sverige återvanns skulle det motsvara 100 miljoner liter bensin. Sverige har förutsättningar för att ta en världsledande position inom biogasområdet.
  • Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med ca 90 %.
  • Den potential att producera biogas som finns i Sverige idag, skulle kunna driva 900,000 miljöbilar.
  • Ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 1250 km.
  • Om 70% av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56,000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327,000 ton.
  • En bil som kör på biogas undviker 2800 kg koldioxidutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil.
  • En biogasbil kan köra lite mer än 1 km på 1 kg matavfall.
  • På 1000 bananskal kan man köra en biogasbil i närmare 100 km?

Den nya biogasanläggningen är uppförd på SRV återvinnings område i Gladö Kvarn och är ansluten till anläggning som idag förbehandlar bl.a. matavfall från SRVs fem ägarkommuner. Anläggningen drivs helt av Scandinavian Biogas.

- Biogasanläggningen i Södertörn innebär att vi sluter kretsloppet. Vi omhändertar avfall, vi återför ändliga resurser som kväve och fosfor till jordbruket och vi förser drivmedelsmarknaden med utökade volymer av miljövänlig biogas, säger Göran Persson, Sveriges tidigare statsminister och styrelseordförande i Scandinavian Biogas.

2013 levererades det i Stockholm 24,7* miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet, varav omkring 16 miljoner av dessa producerades lokalt. Ett tillskott på ytterligare 8 miljoner

normalkubikmeter från Södertörns biogasanläggning innebär att den biogas som produceras i Stockholm kommer att öka med omkring 50 procent och att den totala tillgången av biogas i regionen ökar med omkring 30 procent jämfört med leveranserna 2013.

- Biogasproduktionen är ett viktigt steg för Huddinge kommun och övriga i Södertörn i arbetet att minska vår negativa klimatpåverkan. Cirkeln sluts nu när matinsamlingen från våra hushåll blir biogas i våra fordon. Allt inom kommunens gränser, säger Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun.

 

FAKTA

- Södertörns biogasanläggning kommer att omfatta två rötkammare om 4500 m3 styck.

- Anläggningen kommer att ha kapacitet att behandla 50 000 ton matavfall per år.

- Produktionen kommer att uppgå till 8 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet per år. Detta motsvarar drivmedel för 5 000 personbilar som kör 20 000 km var, dvs totalt 1 miljon mil, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp om minst 13 miljoner kg om dessa bilar kör på biogas istället för bensin.