Fettavskiljare

Animaliskt och vegetabiliskt fett får inte hällas ut i avloppet. Fett som hälls ut i avloppet kan stelna och skapa stopp i avloppsrören. Därför måste alla verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning.

En sådan anläggning kan installeras i anslutning till köket eller innan avloppsvattnet rinner ut i kommunens ledningsnät. Fettavskiljaren placeras så att vatten från vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar passerar den. Det är du som verksamhetsägare som är ansvarig för att det finns en fettavskiljare. Det kan även ske i samverkan med fastighetsägaren.

Anmälan ska göras till kommunen

Alla som startar en ny verksamhet som kräver fettavskiljare ska anmäla det till sin kommun. Samma regler gäller också när man utökar en befintlig verksamhet.

Besiktning av platsen för fettavskiljaren

När man ansöker om att få installera en fettavskiljare skickas en begäran om yttrande till SRV återvinning för att besiktiga platsen för anläggningen ur tömnings- och arbetsmiljösynpunkt.

Tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljaren får endast utföras av SRV återvinning i enlighet med avfallsföreskrifterna för respektive kommun.

Avskiljaren ska tömmas regelbundet och tömningsintervallen anpassas efter anläggningstyp och storlek i tillståndet. Fettavskiljare töms alltid med kombifordon eftersom anläggningen alltid måste spolas. Fettavskiljaren töms var fjärde vecka och tömningarna sker efter schema för att minimera antalet transporter och miljöpåverkan. När anläggningarna inte är markförlagda behövs framdraget vatten (helst varmvatten) finnas vid anläggningen där vi tömmer genom sugledningar.

Att tänka på inför tömning

Personen som är ansvarig för verksamheten ska se till att det finns en tömningsjournal med uppgifter om när och vem som tömt fettavskiljaren i anslutning till anläggningen. Det är viktigt att se till att inget står i vägen och hindrar att tömningen kan genomföras. Om entreprenören inte kommer åt fettavskiljaren och kan tömma debiteras en framkörningsavgift.

Vid larm

Vid larm ska tömning omedelbart beställas av SRV återvinning. Slarvar man med tömningen kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan växa och vatten passerar orenat genom avskiljaren. Det kan medföra att bland annat pumpar tar skada.

Publicerad: 2023-05-22 Uppdaterad: 2023-10-11

Rådgivning om fettavskiljare

För rådgivning om fettavskiljare och vilka krav som ställs, kontakta SRV kundservice på telefon 0200-26 46 00 eller kundservice@srvatervinning.se