Slamtömning enbostadshus och fritidshus 2024

För enbostadshus ska slamtömning göras minst två gånger per år av tank (WC) och minst en gång per år av avskiljare (BDT). För fritidshus ska slamtömning göras minst en gång per år av tank (WC) och minst en gång vartannat år av avskiljare (BDT).

Ditt miljökontor eller ledningsägare kan bevilja dispens. Entreprenör kan inte bevilja dispens.

Om du har frågor om tillstånd gällande anläggning eller uppehåll i slamtömning kan du vända dig till din kommuns miljökontor eller ledningsägare.

 • Ekonomitömning avser schemalagda tömningar, upp till två gånger per år, tömning sker någon gång under de angivna veckorna som aviseras vid beställning av SRV.
 • Avtalad tömning avser tömning på fastställd dag och vecka som meddelats kunden. Beställning ska ske minst en vecka innan tömning.
 • Extra tömning avser tömning efter kundens beställning senast kl 12.00 helgfri vardag, tömning sker inom en vecka. För skärgården gäller tömning efter beställning och bekräftelse från SRV så snart som möjligt.
 • Akut tömning avser tömning som sker dagen efter beställningen, om beställning har gjort senast 12.00. Tömning utförs helgfri vardag efter bekräftelse från SRV, mellan kl. 06 -16.
 • Jourtömning avser tömning inom 6 timmar från beställning. Jourtömning gäller endast fastland.

Slamtömningsavgiften består av tre delar

 1. Priset för valt abonnemang.
 2. Behandlingsavgift gånger antalet kubikmeter som din tank rymmer. Behandlingsavgiften ingår i slamtömningspriset som anges i tabellerna nedan.
 3. Eventuell extra slangdragning för att kunna nå fram till din tank. (Slangdragning gäller endast redan befintliga anläggningar där vi tidigare har godkänt extra slangdragningar. Vid nya anläggningar får det vara max 10 meter från slambilens uppställningsplats till anläggningen. Längre avstånd än 10 meter kräver att kunden införskaffar egen sugslang.)

Enligt avfallsföreskrifterna föreskriven tömning, under veckor som aviseras i förväg av SRV. Alla avgifter är inklusive moms.

Tömningsavgift för enskilda avloppsanläggningar

Slamtömning fastland


Pris/tömning

0-3 kbm

Pris/tömning

3,1-6 kbm

Pris per påbörjad kbm över 6 kbm

Ekonomitömning

1 596 kr

2 508 kr

176 kr

Avtalad tömning

1 849 kr

2 761 kr

176 kr

Extra tömning

2 001 kr

2 915 kr

176 kr

Akut tömning

2 911 kr

3 823 kr

176 kr

Jourtömning

5 837 kr

6 378 kr

176 kr

Överfylld brunn/tank

350 kr per kbm brunns/tankvolym

Läs vad som gäller vid de olika tömningarna under rubriken ovan om definitioner olika sorters slamtömningar.

Slamtömningsavgiften består av tre delar

 1. Priset för valt abonnemang.
 2. Behandlingsavgift gånger antalet kubikmeter som din tank rymmer. Behandlingsavgiften ingår i slamtömningspriset som anges i tabellerna nedan.
 3. Eventuell extra slangdragning för att kunna nå fram till din tank. (Slangdragning gäller endast redan befintliga anläggningar där vi tidigare har godkänt extra slangdragningar. Vid nya anläggningar får det vara max 10 meter från slambilens uppställningsplats till anläggningen. Längre avstånd än 10 meter kräver att kunden införskaffar egen sugslang.)

Enligt avfallsföreskrifterna föreskriven tömning, under veckor som aviseras i förväg av SRV. Alla avgifter är inklusive moms.

Tömningsavgift för enskilt avlopp

Slamtömning skärgård

Pris/tömning

0-3 kbm

Pris/tömning

3,1-6 kbm

Pris per påbörjad kbm
över 6 kbm

Ekonomitömning (schemalagd &
föraviserad av SRV)

1 596 kr

2 508 kr

176 kr

Extratömning inklusive färjetransport

12 293 kr

12 836 kr

176 kr

Överfylld brunn/tank

350 kr per kbm brunns-/tankvolym

 

OBS! Det tillkommer debitering för körtid samt tömnings- och behandlingsavgift för specialfordon. Alla avgifter är inklusive moms.

Tjänst

pris

Slamavskiljare i direkt anslutning till annan anläggning och som töms i samband med denna.

264 kr

Yttrandeavgift för ny anläggning eller befintlig anläggning, pris per tillfälle.

2 966 kr

Bomkörning till exempel Ej framkomlig väg till brunn/tank, fastfrusna lock eller låst anläggning, pris per tillfälle.

923 kr

Slangdragning utöver 10 meter, per påbörjat 10-tal meter

363 kr

Material från fosforfällor pris per ton.

Hämtning av material från fosforfällor se kranbil.

1 864 kr

 

specialfordon

pris

Slam/kombibil (slamsugning och påfyllning av vatten)

Pris per timme

1 860 kr

TMA-bil (skyddsbil) pris per timme

1 518 kr

Kranbil pris per timme

1 803 kr

Hetvattenspoling, pris per timme

2 467 kr

Bil och släp, pris per timme

2 220 kr

Slamkärra och liten garagebil, pris per tillfälle

4 743 kr

Extra personal till exempel tungt lock eller lång slangdragning, pris per person och timme

520 kr

Publicerad: 2023-08-30 Uppdaterad: 2024-05-29