Avfallstaxa 2024 - enbostadshus och gemensamhetsanläggningar

Som fastighetsägare är du skyldig teckna abonnemang för avfallshantering utifrån de behov som uppstår på fastigheten. Avgiftsskyldighet gäller för alla fastigheter där människor vistas och där det uppkommer hushållsavfall.

Du som fastighetsägare betalar för hämtning även om det inte finns något avfall vid hämtningstillfället. Det gäller även om hämtningen inte kan utföras på grund av olika hinder som gör att vi inte kan komma åt kärlet.

Detta ingår i taxan:

  • Tömning av kärl enligt fastställt schema.
  • Inlämning av grovavfall, elavfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,
    lösningsmedel, färger, kemikalier etcetera) vid SRVs återvinningscentraler.

Med enbostadshus menas bostadshus med en till två bostäder för permanentboende, till exempel villor, radhus, kedjehus, enligt Skatteverkets definition av småhus, oberoende av upplåtelseform.

I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 513 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Alla avgifter är inklusive moms.

Enbostadshus kan ha följande abonnemang:

  • Källsortering av matavfall - där matavfall och restavfall läggs i två separata kärl. Matavfall kan också komposteras på den egna fastigheten. Egen kompost ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall. Se din kommuns avfallsföreskrifter.
  • Sorterahemma - där åtta fraktioner samt batterier och glödlampor sorteras i två separata fyrfackskärl (utgår under 2024) eller sorteras i olikfärgade påsar (införs under 2024). OBS! Tjänsten Sorterahemma är inte valbar. Färgsortering går inte att beställa under 2024 utan tillhandahålls av SRV enligt fastställd tidplan. Läs mer om färgsortering.

Priserna nedan består av grundavgiften och abonnemangsavgiften sammanslagen och baserad på hämtningsintervall varannan vecka.

Abonnemang Källsortering av matavfall

Pris per år

Pris per kvartal

140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall

3 013 kr

753 kr

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle.

 

Abonnemang Sorterahemma *

Hämtning av Kärl 1 varannan vecka och av Kärl 2 var fjärde vecka

Pris per år

 

Pris per kvartal

Tömning hushållsavfall + Sorterahemma - förpackningar

2 st 370 liter fyrfackskärl (utgår under 2024)

3 713 kr

928 kr

1 kärl för matavfall och förpackningar och 1 kärl för restavfall. (Kan inte beställas 2024, tillhandahålls av SRV enligt fastställd tidplan.)

3 713 kr

928 kr

Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle.*Sorterahemma kan inte nytecknas. 

Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från minst fyra hushåll. För att få använda abonnemang Källsortering av matavfall krävs att det finns ett minimiantal av kärl för matavfall beräknat på 5 liter matavfall per hushåll och vecka och att matavfall sorteras

I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 513 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemangsavgiften sammanslagen. Alla avgifter är inklusive moms.

Abonnemang - faktura per hushåll

behållare mindre, eller lika med 75 l

behållare mer än 75 l

Källsortering av matavfall, pris per hushåll och år, hämtning 52 ggr

1 947 kr

2 034 kr

Osorterat mat- och restavfall, pris per hushåll och år, hämtning 52 ggr

2 157 kr

2 246 kr

Hämtning sker inom 1–3 dagar efter beställning. Hämtning utförs bara på helgfri vardag.

Extratjänster för enbostadshus med egna kärl

pris

Extra tömning av kärl, pris per kärl

266 kr

Hämtning av grovavfall från fastigheten, pris per ton, minsta avgift 0,5 ton

2 723 kr

Hämtning av kyl och frys pris per styck

215 kr

Dragvägstillägg >1,5 meter. Pris per meter och kärl

114 kr

Administrativ avgift, per faktura, enskild faktura vid gemensam anläggning

100 kr

Administrativ avgift, per övriga fakturor, till exempel delning av faktura

250 kr

Felsorteringsavgift enligt beskrivning pris per tillfälle

500 kr

Publicerad: 2023-08-30 Uppdaterad: 2024-03-01