Har du ett fritidshus?

Som fritidshuskund med ett fritidshus som inte används som permanentbostad har du anpassad hämtning under sommarhalvåret varannan vecka under veckorna 18 till 41.

Publicerad: 2024-04-30
Kvinna slänger soppåse i grönt sopkärl.

Det är vanligt att fritidshus inte är sammankopplade med det kommunala vatten- och avloppsnätet och därför kanske du har hämtning av latrin eller slamtömning vid din sommarstuga.

Du kan se när vi tömmer ditt rest- och matavfall samt slam i vår sopkalender.

Sök i vår sopkalender för att se när vi tömmer hos dig.

Vill du veta när vi tömmer latrinet är du välkommen att kontakta vår kundservice för att få ditt hämningsschema: kundservice@srvatervinning.se

Fakturan kommer i juli och oktober

Du betalar för sophämtningen via kvartalsfaktura i efterskott. Det betyder att kostnaden för sommaren kommer att delas upp på två fakturor, en i juli och en i oktober.

Se alla priser i 2024-års avfallstaxa

Har du nyligen sålt?

Du kan du enkelt registrera ditt ägarbyte på vår hemsida, så att fakturan kommer rätt.

Anmäl ägarbyte

Uppehåll under sommaren

Vill du ha uppehåll i hämtning tar du kontakt med miljökontoret i din hemkommun. För uppehåll i säsongshämtning behöver din anmälan vara kommunen tillhanda senast 15 april varje år.

Vill du ha digital information från oss?

Om något händer som påverkar de tjänster du har hos oss vill så snabbt som möjligt nå ut med information till dig. Men då behöver vi ha rätt kontaktuppgifter.

Lämna dina uppgifter